Կազմակերպություններ
Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
Բնական գիտությունների բաժանմունք
Մասնագիտացում՝ Էկոլոգիական հետազոտություններ և երկրաքիմիա
Հիմնադրման տարեթիվ՝ 1989թ.
Տնօրեն՝ ա.գ.թ.
Սահակյան Լիլիթ Վարուժանի
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Աբովյան փ. 68
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 572924
Ֆաքս՝ (+374 10) 572938
Էլեկտրոնային փոստ՝ ecocentr {[ at ]} sci.am, info {[ at ]} cens.am
Ինտերնետային կայք՝ http://www.cens.am/
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է 1989թ., իսկ 1993թ. անցել է ինքնուրույն հաշվեկշռի` որպես առաջատար գիտահետազոտական կազմակերպություն, որը կատարում է կիրառական և հիմնարար հետազոտություններ էկոլոգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում: Էկոկենտրոնն իրականացնում է բյուջեից ֆինանսավորվող 4 գիտական ծրագիր, որոնցում ընդգրկված է 73 աշխատակից, այդ թվում` 42 գիտաշխատող (3 գիտ. դոկտոր և 18 գիտ.թեկնածու):

Գործունեության հիմնական ոլորտներ

Էկոկենտրոնում իրականացվող միջդիսցիպլինար հետազոտություններն ուղղված են տարածքի էկոլոգիական իրավիճակի համալիր գնահատմանը և էկոլոգիական փորձաքննության գիտամեթոդական հիմունքների մշակմանն ու բնական ռեսուրսների կառավարման գործընթացների օպտիմալացմանը:Էկոկենտրոնի կառուցվածքում ընդգրկված են պրոբլեմային կողմնորոշված բաժիններ, լաբորատորիաներ և գիտական խմբեր, որոնք իրականացնում են հետազոտություններ հետևյալ բնագավառներում.

- շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա,
- կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր,
- կենսամոնիթորինգ,
- կենսաէներգետիկա, կերային ռեսուրսներ,
- լանդշաֆտների և բնական ռեսուրսների գնահատում և քարտեզագրում` կիրառելով ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաները,
- համակարգչային տեխնոլոգիաներ և տվյալների բազաներ` բնության պահպանության բնագավառում, 
- սննդային շղթաների ռիսկի գնահատում:

Էկոկենտրոնի լաբորատորիաները կիրառում են ատոմաաբսորբցիոն, մասս-սպեկտրոմետրիկ-գազախրոմատոգրաֆիկ, ռենտգեն-ֆլյուորեսցենտային, սպեկտրա-ֆոտոմետրիկ, ռադիոմետրիկ, կոլորիմետրիկ, քիմիական և տարրալուծման մի շարք այլ մեթոդներ:

Հիմնական արդյունքներ

Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող բազային «Շրջակա միջավայրի երկրաբնապահպանական և էկոլոգիական անվտանգության հիմնահարցեր» և նպատակային «Սննդի որակի և անվտանգության ապահովման գիտամեթոդական հիմունքների մշակում» թեմաների հետ զուգահեռ Էկոկենտրոնն իրականացրել է մի շարք լայնածավալ  պայմանագրային աշխատանքներ՝ «Երևան ք. բնության պահպանության տարածքային համալիր սխեմա», «Հայաստանի բնական և անթրոպոգեն լանդշաֆտների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները» (Հայաստանի ԲՊՏՀՍ-ի բաժին), Երևան, Կամո, Արուչ քաղաքների գլխավոր հատակագծերի բնապահպան միջոցառումների ապահովում («Բնության պահպանության» բաժիններ), «Հայաստանի բնության հուշարձանների կադաստր», երկրաշարժի շրջանների` Սպիտակ և Կիրովական (ներկայումս` Վանաձոր) քաղաքների կանաչապատման  դենդրոնախագծեր, «Աբովյան ք. էկոլոգիական վիճակի բնութագիրը», «Էջմիածին ք. կանաչ տնկարկների վիճակի գնահատականը», «Ստացիոնար աղբյուրներից Երևան ք. մթնոլորտի աղտոտման քարտեզի մշակում», «Արմավիրի մարզի հողերի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատում», «Քաջարան ք. տարածքի էկոլոգիական վիճակի գնահատում», «Շրջակա միջավայրի վրա Զանգեզուրի կոմբինատի պոչամբարների ազդեցության հետազոտում»,  «Խաղողի վազի և գինու մեջ յոդի տեղաշարժի հետազոտում», «Ցեոկարբոֆոս-1 նոր բարդ պարարտանյութի հետազոտում և փորձարկում», «Տարածքի դիտողական ուսումնասիրություններ, Հաստոցաշինական գործարանի տարածքի աղտոտման քարտեզագրում և լուսանկարում», «Էկոլոգիական մոնիթորինգ և շրջակա միջավայրի վրա հրթիռային վառելիքի (Մելանժ) տեսակի բաղադրամասի վերամշակման գործընթացի ազդեցության  գնահատում և նրանից ստացված ազոտային արտադրանքի կիրառումը որպես պարարտանյութ, III փուլ-Իրացում», «Երևան ք. ֆունկցիոնալ կանաչապատման ծրագրի մշակում», «Քաջարան քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածության հետազոտություն», «Հանքարդյունաբերության պոչամբարների և Կապանի պղնձի կոմբինատի գործունեության  ազդեցության գնահատումը  Կապան քաղաքի շրջակա միջավայրի վրա (Սյունիքի մարզ)», «Սոտքի հանքավայրի և հարակից տարածքների էկոլոգիական ռիսկի գնահատում», «Lithospermum arvense L. սերմերի հավաքագրում և հետազոտություն», «Ալավերդի ք. արսեն (As) պարունակող նյութերի պահեստավայրից տոքսիկ տարրերի արտահոսքի ռիսկի գնահատում», «Նուբարաշենի տոքսիկ նյութերի պահեստավայրից աղտոտիչների արտահոսքի ռիսկի գնահատում», «Արարատյան դաշտի դրենաժային համակարգին պատկանող կոլլեկտորների ջրի և տիղմի ծանր մետաղներով աղտոտվածության առանձնահատկությունները», «Նուբարաշենի պեստիցիդների  գերեզմանին հարակից տարածքի աղտոտված հողային շերտի շրջագծում», «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների մրցունակություն և կառավարում», «Ձկան մսի, կերի և ձկնաբուծական տնտեսությունների ջրերում ծանր մետաղների, պեստիցիդների և ռադիոնուկլիդների որոշում», «Պարենային ապրանքների փորձարկումների ծառայություններ», «ՀՀ ներմուծվող սննդամթերքի  և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր ծառայություններ» և այլն: 

Էկոլոգիապես կողմնորոշված տեխնոլոգիաներ.

Մշակվել են հողերի դետոքսիկացիայի շահավետ մեթոդներ` բնական սորբենտների հիման վրա: Կատարվել են մշակումներ հանքավայրերի կանխագուշակման երկրաքիմիական մեթոդների ոլորտում` որպես երկրաբանահետախուզական ճյուղի առավել էկոլոգիական տեխնոլոգիա: Մենք ունենք բազմամյա փորձ և լավ արդյունքներ կույր հանքային մարմինների հայտնաբերման գործում` ոսկու, պղնձի, պոլիմետաղների և այլ հանքավայրերի թևերում և խորը հորիզոններում:Էկոկենտրոնը լայնորեն կիրառում է համակարգչային տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես, մշակվել են հատուկ ծրագրեր մթնոլորտային աղտոտվածության բաշխման մոդելավորման, էկոերկրաքիմիական քարտեզագրման, հանքայնացման կանխագուշակման երկրաքիմիական մեթոդների ուղղությամբ:

Միջազգային գործունեություն

Աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային գիտական կոնֆերանսներին, ներկայացնում են մի շարք զեկույցներ տարբեր ֆորումներում:

2001թ. ստացվել է NFSAT/CRDF դրամաշնորհ «Արագ աճող բարդիների պլանտացիաների կենսազանգվածը որպես էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր» ծրագրի համար (Հայաստանի ճարտարագետների ընկերության և Ամերիկայի գիտնականների հետ, Կալիֆորնիա ԱՄՆ):
Էկոկենտրոնը համագործակցում է «ADAS» գիտական միավորման Անասունների կերերի  գիտահետազոտական ինստիտուտի և  Ռիդինգ ք. համալսարանի հետ (Մեծ Բրիտանիա). 2002թ. ստացվել է ՆԱՏՕ-ի «Էքսպերտ վիզիտ» դրամաշնորհ «Հայաստանի որոշ կերաբույսերի որակական գնահատականը» ծրագրի համար, 2002 և 2003թթ. Բրիտանական Խորհուրդը հատկացրել է դրամաշնորհ «Հայաստանի կերային ռեսուրսների գնահատումը» և «Հարավային Կովկասի բնական միջավայրի անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան» ծրագրերի համար:
Էկոկենտրոնը մասնակցել է «Հայաստանի էներգետիկ անտառները» նախագծի աշխատանքներին, որը մշակվել է հայ գիտնականների և ճարտարագետների համագործակցությամբ:
Էկոկենտրոնը WS Atkins Inviroment UK ֆիրմայի հետ 2001թ. մասնակցել է Հայպետատոմհսկողության «ՀՀ Ատոմակայանի տարածքում հնարավոր վթարի դեպքում ռադիոակտիվ աղտոտման տեղաբաշխման քարտեզագրում և GIS-ի կազմում» նախագծի իրականացմանը:
2002թ. ՆԱՏՕ-ի «Գիտությունը հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում ստացվել է «Հարավային Կովկասի գետերի մոնիթորինգ» (2002-2008թթ.) տարածաշրջանային նախագծի դրամաշնորհ (մասնակից երկրներ` Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, ԱՄՆ, Բելգիա, Նորվեգիա):  Նախագծին  աջակցում էր  նաև ԵԱՀԿ-ն:
2002թ. ստացվել է NFSAT/CRDF դրամաշնորհ «Սևանա լճի պալեոէկոլոգիան և պալեոռադիոէկոլոգիան, Հայաստան» թեմայով (2002-2004թթ.) (ԱՄՆ-ի Ֆլորիդայի և Լուիզիանայի համալսարաններ): «Ռիսկի Միջազգային ցանց» ծրագրի շրջանակներում 2002թ. Էկոկենտրոնն անց է կացրել «Կովկասի շրջակա միջավայրի աղտոտման ռիսկի էկոտոքսիկոլոգիական գնահատականը» միջազգային սեմինարը NFSAT հիմնադրամի դրամաշնորհով (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, ՌԴ, ԱՄՆ, Հոլանդիա):
2003թ. ստացվել է դրամաշնորհ JSPS Postdoctoral Fellowship հիմնադրամի կողմից «Արարատյան դաշտավայրի միջատների օգտագործումը կենսաինդիկացիայի մեջ» թեմայով:
2003թ. Էկոկենտրոնը ձեռնամուխ է եղել UNESCO/MAB-ի «Կենսոլորտային պահպանավայրերի ստեղծման համար առաջնային տարածքների ընտրություն` տվյալների հենքի կազմում, երկրատեղեկատվական համակարգի մշակում և նախագծային փաստաթղթերի պատրաստում Հարավային Կովկասի երկրների համար» ծրագրի իրականացմանը  մասնակցում էին Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը: ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Ազգային հանձնաժողովի դրամաշնորհով 2005թ.  իրականացվել է «Հայաստանի կայուն զարգացման շրջանակներում բնապահպանական դասընթացների կազմակերպում» ծրագիրը, կազմակերպվել են «Կենսագործունեության անվտանգություն» առարկայի դասընթացներ: 
2006թ. ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Մոսկովյան գրասենյակի դրամաշնորհով իրականացվել է «Քուռ-Արաքս գետերի ռադիոակտիվության գնահատում» նախագիծը (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան): 
2006թ. Marie Curie RTN FP6- 035805 - Mobility -1 դրամաշնորհով ստացվել է «Կորնգանի վերականգնումը որպես մոդել կայուն գյուղատնտեսության նոր ռեսուրսի» հետազոտական ուսումնական նախագիծը (2006-2009): 2007թ. USAID դրամաշնորհով իրականացվել է «Հարավային Կովկասի ջրային ռեսուրսների ծրագիր» նախագիծը: 2010թ. ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի դրամաշնորհով իրականացվել է «ՀՀ գյուղ մթերքի ծանր մետաղներով աղտոտման ռիսկի գնահատում» ծրագիրը:
2011թ. Swiss National Science Foundation  ստացվել է դրամաշնորհ «Հայաստանում էկոլոգիական տվյալների մշակման  ազգային տարաբաշխված  միջավայրի ստեղծում և կիրառում» ծրագրով (2011-2013):
2011թ. EU FP7 ստացվել է դրամաշնորհ «ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի Եվրամիության հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում Եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին» ծրագրով (2011-2013):  
Որպես փորձագետներ Էկոկենտրոնի աշխատակիցները մասնակցել են CRDF, INTAS, NFSAT, IAEA, REC և Եվրամիության  մի շարք ծրագրերի իրականացմանը: Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնն ունի միջազգային ճանաչում.  նրա մասին տվյալներն առկա են «Ռուսաստանի և ԱՊՀ էկոլոգիայի և բնապահպանության տեղեկատու»-ում (Directory of Ecology & Conservation in Russia/CIS, հրատարակված է 1998թ. Էդինբուրգում), «Գիտելիքների աշխարհ»-ում, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2011, 2012 (Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն), Շրջակա միջավայրի և Առողջապահության կազմակերպության ուղղությամբ  եվրոպական ժողովածուում (UNED-UK 1999), և էկոլոգիական հանրագիտարանում ու տեղեկատուում, 2001 Լոնդոն (Environmental Encyclopedia and Directory 2001, 2009) տեղեկատվական հրատարակչություններում, «Արևելյան Եվրոպա, Ռուսաստան և Կենտրոնական Ասիա», տեղեկատուում 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013 (Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն):

Հավելյալ տեղեկություններ

1993թ. անց է կացվել «Քաղաքային տարածքների կանաչապատման հիմնահարցեր» հանրապետական գիտաժողովը` կանաչ տնկարքների վերականգնման ռազմավարությունը զարգացնելու նպատակով: 
1996թ. կազմակերպվել և անց է կացվել «Շրջակա միջավայրի աղտոտումը ծանր մետաղներով» հանրապետական գիտաժողովը: 2000-2003թթ. կազմակերպվել են «Էկոլոգիական գիտության ապագան Հայաստանում» երիտասարդական գիտաժողովները, հրատարակվել են գիտաժողովների նյութերի ժողովածուներ: 
2005թ. Թբիլիսիի պետական համալսարանի հետ (Վրաստան) անց է կացվել «Գետերի մոնիթորինգի հիմնահարցերը և Հարավային Կովկասի էկոլոգիական անվտանգությունը» գիտաժողովը: 
2007թ. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և UNESCO-ի Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ անց է կացվել «Լեռնային տարածքներ. քաղաքների էկոլոգիական հիմնահարցերը» երիտասարդական միջազգային գիտաժողովը:
2010թ. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի և այլ կազմակերպությունների աջակցությամբ առաջին անգամ կազմակերպվել և անց է կացվել «Երևան. գիտության փառատոնը»:
2011թ. Իտալիայի համալսարանների և հետազոտությունների նախարարության աջակցությամբ կազմակերպվել է «Սննդի անվտանգության հնարավորությունների ներուժի կառուցում» ամառային դպրոցը, Էկոկենտրոնի UNESCO-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման ամբիոնը» անց է կացրել «Բիզնես և գիտական նախագծի մշակում» ուսուցողական սեմինարը, ՀՀ դպրոցներում կատարվել է գիտափորձ «Ջուրը որպես քիմիական լուծույթ»` UNESCO-ի «Միջազգային քիմիայի տարի - 2011» ծրագրի շրջանակներում: 
2012թ. ԳԿՆ Գիտության պետական կոմիտեի, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ անց է կացվել Ամառային դպրոց «Կառավարման և որոշումների ընդունման հիմունքներ» թեմայով, ARPEGEO հայ-շվեյցարական նախագծի շրջանակներում կազմակերպվել է «Շրջակա միջավայրի տվյալների փոխանակում, միջազգային չափանիշների ընդունում` ի նպաստ Հայաստանի գիտական համայնքի» աշխատանքային սեմինարը,  կազմակերպվել է «ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի ԵՄ հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին»  ԵՄ FP7  նախագծի մեկնարկային հանդիպումը: 
1989-2012թթ. ընթացքում Էկոկենտրոնի աշխատակիցները հրատարակել են 604 գիտական հրապարակում, ներառյալ 10 մենագրություն և գիտական աշխատանքների 14 ժողովածու:
1994 -1997թթ. հրատարակվել է առաջին «էկոլոգիական բացատրական բառարանը» հայերեն լեզվով, որը պարունակում է շուրջ 2500 տերմին` անգլերեն և ռուսերեն համարժեքներով, իսկ 2001թ. իրականացվել է այդ բառարանի 2-րդ վերամշակված հրատարակությունը, 2008թ. հրատարակվել է «Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի վիճակի էկոլոգաերկրաքիմիական գնահատում» գիրքը, իսկ 2012թ.` «Կիրառական երկրաքիմիա» ուսումնական ձեռնարկը:

Գիտակրթական գործունեություն

2010թ. Էկոկենտրոնում ստեղծվել է ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Բնօգտագործում և բնապահպանություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ամբիոնը:  
2011թ. հիմնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» ամբիոնը: