Փաստաթղթեր
Նորմատիվ իրավական ակտեր ՀՀ ԳԱԱ ընդանուր ժողովների որոշումներ
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության որոշումներ Հաշվետվություններ
Հրամաններ, կարգադրություններ

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենք 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի կանոնադրություն 
ՀՀ ԳԱԱ նախագահի ընտրության կարգ 
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի բաժանմունքի կանոնադրություն 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենների ընտրակարգ 
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենք 
Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մաuին օրենք 
Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին օրենք 
Քաղաքացիական օրենսգիրք (10-րդ բաժին). Մտավոր սեփականություն 
Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին օրենք 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մրցանակի շնորհման կարգ