All Announcements
Pages:
1234567891011
Back Forward
On March 13, 2012, at 11, the Institute of Oriental Studies of NAS RA and Cultural Centre of Embassy of IRI in RA are organizing a scientific conference "Armenia-Iran: 20 years on the road of cooperation". The Conference will be held at the presidium hall of NAS RA
On Ocober 8-12, 2012, the Institute of Mechanics of NAS RA, the Armenian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, the Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, the Institute for Problems in Mechanics of Russian Academy of Sciences organize the 3th International Conference on "Topical problems of Continuum Mechanics" devoted to the 100th anniversary of academician Nagush Kh. Harutyunyan (Tsakhkadzor, Armenia)
On 18-20 June, 2013, the Republican Scientific Conference on the Internationalization of the Armenian Question in the period of 1912-1923. will be held in Yerevan, organized by the Institute of History of NAS RA.
On 15 of July, 2013, The XXXIV Scientific Conference of the Council of the Young Researchers of the Institute of History of the NAS of the RA, dedicated to 70th anniversary of NAS RA, will be held in Arzakan, organized by the Institute of History NAS RA.
On 23-24 of September, 2013, the Young Scientists Conference "Modern problems of innovation technologies in plant production", dedicated to 70th Anniversary of NAS RA is organized by the Board of Young Scientists NAS RA and G.S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems to be held in G.S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems.
On 23-27 September, 2013, Institute of Applied problems of Physics of NAS RA organizes the International conferences "RREPS-13" (together with Tomsk Polytechnic University, Russia) and ''Meghri-13''. For more information see: www.iapp.am
On 23-27 September, 2013, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes IX International Conference on ''Computer Science and Information Technologies - CSIT-2013''. For more information see: http://iiap.sci.am
On 27-29 Septembre, 2013, the Seventh Scientific Session of Young Art Historians, dedicated to 70th anniversary of NAS RA will be held in Yerevan, organized by the Institute of Arts NAS RA.
On 27-29 September, 2013, the Center for Ecological-Noosphere Studies NAS RA will organize in Yerevan an International Youth Scientific Conference "Environmental issues and identification of risk groups among the population".
On 27-28 September, 2013, Institute of Applied problems of Physics of NAS RA organizes Internatinal School of young scientists named after G.A. Askaryan. For more information see: www.iapp.am.
On 24 of October, 2013, the International Conference, dedicated to the 200-th anniversary of the Gulistan treaty, will be held in Yerevan, organized by the Institute of History of the NAS RA, Department of Armenology and Social Sciences
On 1-4 October, 2013, the 2nd International Scientific Conference of Young Researchers on "Contribution of the Young Generation in the Development of Biotechnology", dedicated to 70th anniversary of the NAS RA will be held in Yerevan, organized by the Scientific and Production Center "Armbiotechnology" NAS RA.
On 1-4 October, 2013, Institute of Mechanics NAS RA, National Committee on Theoretical and Applied Mechanics of Armenia, Ministry of Science and Education of the Republic of Armenia, Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, Solid Mechanics Scientific Council of Russian Academy of Sciences, Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, Yerevan State University, Yerevan State University of Architecture and Construction, St
On 7-11 October, 2013, Byurakan Astrophysical Observatory of NAS RA and Armenian Astronomical Society organize IAU Symposium 304 :Multiwavelength AGN Surveys and Studies. For more information see: URL www.iaus304.aras.am, www.bao.am.
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան խոր վշտով հայտնում է, որ 2012թ.-ի հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում` 81 տարեկան հասակում, վախճանվեց ականավոր մաթեմատիկոս, գիտության և կրթության խոշոր կազմակերպիչ, ՌԴ-ն գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ Անդրեյ Գոնչառը: ՀՀ ԳԱԱ-ն ցավակցում է հանգուցյալի ընտանիքին և հարազատներին
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 1 February 2012 № 3/1681/ doctor of biological sciences Anna Boyajyan was elected as the director of the Institute of Molecular Biology, doctor of biological sciences Irina Meliksetyan was elected as the director of the Institute of Physiology, doctor of technical sciences Nikolay Knyazyan was elected as the director of the Institute of General and Inorganic Chemistry
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 8 February 2012 № 4/1682/ doctor of physical-mathematical sciences Artak Mkrtchyan was elected as the director of the Institute of Applied Problems of Physics, candidate of physical-mathematical sciences Hayk Harutyunyan was elected as the director of the Byurakan Astrophysical Observatory
In September 14, 2012, Armenian Genocide Museum-Institute of NAS RA organizes International Conference dedicated to the 90-th anniversary of Smyrna massacre
Pages:
1234567891011
Back Forward