National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am Facebook Page
General Page About Academy Divisions Organizations Members Contact us
Zadig Mouradian
Dr. of Phys.-Math. Sciences
COVID-19
Structure
Presidium Members
Documents
Innovation Proposals
Publications
Funds
Conferences
Competitions
Photogallery
Videogallery
Web Resources
Other Academies
"Gitutyun" newspaper
"In the World of Science" Journal
Publications in Press
Notices
Anniversaries
Universities
News
Scientific Results
Diaspora Department presents
Young Scientist Tribune
Our Honored Figures
Announcements
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
News
25/05/2020
ՀՀ ԳԱԱ-ի քիմիայի և Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունքն ամփոփեց 2019թ-ի գործունեության արդյունքները բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովում

    Սույն թվականի մայիսի 22-ին հեռավար եղանակով տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ-ի քիմիայի և Երկրի մասին գիտությունների  բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը:
    Բաժանմունքի կազմում ընդգրկված են Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնը (Օրգանական քիմիայի, Ա.Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտներ, Մոլեկուլի կառուցվածքի ուսումնասիրման կենտրոն), Ա.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի, Մ.Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի, Երկրաբանական գիտությունների, Ա.Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտները:
    2019 թվականին  բաժանմունքի ինստիտուտների կողմից տպագրվել է 346 հոդված (194-ն արտասահմանյան ամսագրերում), 123 թեզիս (38-ն արտասահմանում), 6 մենագրություն և ստացվել է 4 արտոնագիր:
Բաժանմունքի կազմում ընդգրկված են` ԳԱԱ 8 ակադեմիկոս, 6 թղթակից անդամ և 21 արտասահմանյան անդամ:
Ժողովի ընթացքում 2019թ-ի գիտական և գիտակազմակերպական գործունեության հիմնական արդյունքները ներկայացրեց բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լևոն Թավադյանը:

20200525_2.jpg
Քիմիական գիտությունների բնագավառում բաժանմունքի կազմակերպությունների կարևորագույն արդյունքներ

 • Բացահայտվել և սինթեզվել են մի շարք քիմիական միացություններ, որոնք ցուցաբերել են բարձր հակավիրուսային ակտիվություն (խոզերի աֆրիկյան ժանտախտ), իսկ դրանցից մեկը, որն աչքի է ընկել իր աննախադեպ բարձր ակտիվությամբ առանձնացվել է ավելի խորը կենսաբանական, քիմիական և ֆիզիկոքիմիական հետազոտությունների համար: Այժմ ֆինանսավորում ստանալու ակնկալիքով պատրաստվում է գիտական նախագիծ կառավարությանը ներկայացնելու համար:
 • Օպտիմալացվել և ընդլայնվել են երկար կողմնային շղթաներով բազամատեղակալված պիրիմիդինների ստացման համար անիլ-սինթեզի կիրառման սահմանները: Գործնական սինթեզում նշված եղանակի ներմուծումը հեռանկարային հիմք է ստեղծում տարբեր նոր օպտիկա-օրգանական նյութերի (այդ թվում օրգանական լուսարձակող դիոդների, տրանզիստորների, արևային մարտկոցների, լյումինեցենտային սենսորների, ախտորոշիչ նյութերի, կենսաբժշկական կիրառություն ունեցող  նյութերի և այլն) ստանալու համար:
 • Գծային տաքացման պայմաններում NiWO4 Mg/C համակցված վերականգնմամբ ստացվել է NiW կեղծ համաձուլվածքը:
 • Իրականացվել է այրման ռեժիմում նիկելի վոլֆրամատից (NiWO4)` կոմպոզիտային W/Ni նանոփոշու սինթեզ: 
 • Սերպենտինային միներալներից մշակվել է  ստրոնցիումի և բարիումի սիլիկատների ստացման եղանակ՝  կիրառելի լյումինաֆորների ստացման համար:
 • Իրականացվել են էլեկտրատեխնիկական կարևոր ցուցանիշով օժտված ցածր ընդարձակման գործակցով  սիտալների և ջերմաստիճանից կախված հաղորդականության տիպի փոփոխությամբ ապակեբյուրեղների ստացում՝ կիրառելի միկրոէլեկտրոնիկայում:

Երկրի մասին գիտություններ.

 • Արգոն-արգոն հասակագրման և երկրաքիմիական տվյալների հիման վրա անջատվել են Արագածի տուֆերի 6 տարահասակ ժայթքումներ (0.95 – 0.65 Ma), ինչի արդյունքում հնարավոր դարձավ գնահատել Արագած հրաբխի  էքսպլոզիվ ժայթքումների հաճախականությունը: 
 • Սևանա լճի ավազանում հայտնաբերվել և ուսումնասիրվել են գնդաձև նստվածքային առաջացումներ (սևանիտներ), որոնք ձևավորվել են ցիանոբակտերիաների գործունեության արդյունքում, վերջին մի քանի հազար տարիների ընթացքում՝ վկայելով, որ նախկինում լիճն ունեցել է բարձր ջերմային ռեժիմ և ավելի ցածր մակարդակ, իսկ լճում ծաղկման գործընթացները տեղի են ունեցել նաև նախկինում, մինչև մարդածին գործոնների էական ազդեցությունը լճի վրա։ 
 • Ծաղկունյաց անտիկլինորիումի տարահասակ գրանիտոիդների երկրաքիմիական և հասակային հետազոտությունների արդյունքում Հայաստանի տարածքի համար առաջարկվել է մինչքեմբրիից մեզոզոյ ժամանակահատվածի նոր երկրադինամիկ մոդել: 
 • ՀՀ կառուցվել և հիմնադրվել է տարածաշրջանում միակ, տեխնիկական զինվածության և միջազգային չափորոշիչներին (INTERMAGNET) բավարարող երկրամագնիսական դիտակայան: 
 • Հայաստանում հիմնադրվել է հայ-չինական «երկրաշարժի մշտադիտարկում և մոդելավորում» համատեղ միջազգային  լոբորատորիա: 

Կիրառական  մշակումների արդյունքներ

Ա.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Իրականացվել է ՀՀ Սևանի և Հրազդանի գետավազանների մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատում և գնահատում՝ ըստ ջրաքիմիական, ջրակենսաբանական, ջրաբանական և ջրամորֆոլոգիական ցուցանիշների:

Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

Մշակվել են պոլիմերաանօրգանական  կոմպոզիցիտային սորբենտներ, որոնք ստացվել են մի շարք մոնոմերների և ռեակցիոն ընդունակ օլիգոմերների եռաչափ պոլիմերմամբ: Սինթեզված սորբենտներն կիրառելի են կենսաքրոմատոգրաֆիայում, այդ թվում  ԴՆԹ-ների անջատման, անալիզի և մաքրման  համար: 

Մ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Մշակվել են դիոպսիդային և մուլիտային կառուցվածքներով կերամիկական պիգմենտների ստացում  լեռնային ապարներից  միկրոալիքային եղանակով, որն առանձնանում է սինթեզի ցածր ջերմաստիճանով և բարձր արդյունավետությամբ:

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

 • Կատարվել է Թոլորսի, Սպանդարյանի և Շամբի ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի հավանակային և դետերմինիստիկ գնահատում: 
 • Իրականացված երկրաբանական-երկրաֆիզիկական աշխատանքների արդյունքում Լոռու մարզի ճանապարհների մի շարք սողանքային և քարաթափման տեղամասերի համար ՀՀ ԱԻՆ են ներկայացվել եզրակացություններ և անհետաձգելի հակասողանքային միջոցառումների առաջարկություններ: 
 • Մշակվել է «ՀՀՇՆ 20.04-2019 Երկաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» նորմատիվային փաստաթուղթը՝ ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի հավանակային գնահատման նոր քարտեզի հիման վրա, մշակված 2017-2018թթ. միջազգային կոնսորցիումի մասնագետների կողմից:

Ա. Նազարովի անվան Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

 • Նախագծվել, պատրաստվել և փորձարկվել են սեյսմիկ տվիչների նոր տարատեսակներ, որոնք կարող են կիրառվել սեյսմիկ անվտանգության, քաղաքաշինության, ռազմաարդյունաբերության ոլորտներում: 
 • Նախագծվել, պատրաստվել և կազմակերպվել են հայրենական արտադրության սեյսմիկ կայաններ ՀՀ և ՌԴ: 24 հոկտեմբեր 2019թ. Վլադիկովկասում դիտվել է երկրաշարժ:
 • Նախագծվել, պատրաստվել և փորձարկվել է մեծ խորությունների համար ջրի մակարդակի շարժական և ստացիոնար ստուգիչ-չափիչ սարք և համակարգ, որոնք կարող են կիրառվել ջրային էկոհամակարգի մշտադիտարկման գործում:

ՀՀ ԳԱԱ տեղեկատվական-վերլուծական ծառայություն
25.05.2020թ.


Notices
Ս.թ. հունիսի 5-ին ժամը 15:00 ՀՀ ԳԱԱ նիստերի կլոր դահլիճում տեղի կունենա գիտական զեկուցում հետևյալ թեմայով`«ԳԵՈՊԱՐԿԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ»

On 15 May 2024, at 14.00 a seminar on the topic "Astronomy in the crossroads of multidisciplinary and interdisciplinary sciences" will be held at the conference hall of Presidium of the NAS RA, which will be presented by the director of the Byurakan Astrophysical Observatory after V. Ambartsumian, cand.(phys.-math.) Areg Mickaelian

Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) и Объединенного института ядерных исследований объявляет о проведении конкурса на соискание грантов на разработку проектов в рамках деятельности МИЦНТ СНГ в 2024 году и очередной Стажировки молодых ученых и специалистов стран СНГ в Дубне в апреле - мае 2024года

ՀՀ գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2020-2024թթ. գերակայության ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Publications in Press
19/05/2024

Շիրակի ջրանցքի հետազոտություն՝ կառուցումից մեկ դար անց
1lurer.am
19/05/2024

Այցելուները կդառնան երկրաբաններ. «Թանգարանների գիշեր»-ը՝ Երկրաբանական թանգարանում
1lurer.am
19/05/2024

Հավատարիմ հայրենի ավանդույթներին. «Հայագիտակ»
hy.armradio.am
18/05/2024

ԳԱԱ լաբորատորիաներից մեկը 160 մլն դրամանոց սարք է ստացել. 2024-ին 4.2 մլրդ կտրամադրվի սարքերի համար
1lurer.am
This site has been visited
6 980 515

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  17:42, 24/05/2024 Top
General Page - About Academy - Divisions - Organizations - Members - Contact us - Structure - COVID-19
Presidium Members - Documents - Innovation Proposals - Publications - Funds - Conferences - Competitions
Photogallery - Videogallery - Web Resources - Other Academies - "Gitutyun" newspaper - "In the World of Science" Journal - Publications in Press
Notices - Anniversaries - Universities - News - Scientific Results - Diaspora Department presents - Young Scientist Tribune
Our Honored Figures - Announcements - Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2024 All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am