Members / Deceased Honorary Members
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Show All
Anatoliy P. Aleksandrov
Physics
Zhores I. Alferov
Nikolay N. Bogolyubov
Mathematics
Garegin I (Sargisyan Nshan)
Armenology
Hovhannes S. Isakov
Oceanology
Mstislav V. Keldish
Mathematics, mechanics
Vladimir L. Komarov
Botany
Nikolay I. Muskhelishvili
Mathematics, mechanics
Aleksander N. Nesmeyanov
Organic chemistry
Pyetr N. Phedoseev
Phylosophy
Sergey I. Vavilov
Physics
Vazgen I (Palchyan Levon-Karapet)
Armenology
Ivan M. Vinogradov
Mathematics