add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 13, 2016
Գլխավոր
Մեր մասին
Կազմակերպություններ
Նախագահություն
Անդամներ
ԳԶ Հիմնադրամ
Կապ մեզ հետ
Նորություններ
Կոնֆերանսներ
Գրանտեր
Նորությունների արխիվ
Հրատարակություններ
Փաստաթղթեր
Ֆոտոնկարներ
Հոբելյաններ
«Գիտություն» թերթ
Վեբ աղբյուրներ
ՀՀ ԳԱԱ ռեսուրսները
Ակադեմիաներ
Ֆոնդեր
EU H2020 NIP
Համալսարաններ
Կազմակերպություններ
ASNET.AM ՀՀ ԳԱԱ - կոմպյուտերային ցանց
Հիմնարար գիտական գրադարան
Հայաստան
Հայաստանի ակնարկ


«Գիտություն» թերթ
Հունվար 2016Բնական գիտությունների բաժանմունք

Գ.Ս.Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Հիմնադրման տարեթիվ` 1947
Մասնագիտացում` Հիդրոպոնիկա, կենսատեխնոլոգիա
Տնօրեն` կ.գ.թ. Խաչատուր Ստեփանի Մայրապետյան
Հասցե` Երևան, 0082, Նորագյուղ 108
Հեռախոս` (+374 10) 565162, 563015
Ֆաքս` (+374 10) 565590
Էլ. փոստ` hydrop@netsys.am

Ընդհանուր տվյալներ

Ինստիտուտն ունի հետևյալ կառուցվածքը.
 • Բույսերի սննդառության և արդյունավետության լաբորատորիա
 • Հյուսվածքային մշակույթի լաբորատորիա
 • Ռադիացիոն ագրոքիմիայի լաբորատորիա
 • Հիդրոպոնիկական փորձարարական կայան
 • Էջմիածնի գիտա-արդյունաբերական հիդրոպոնիկական բազա-“Դարման” ՍՊԸ

 • Գործունեության հիմնական ոլորտները

  Արդյունաբերական եղանակով բույսերի անհող արտադրություն, որի հիմնական ուղղություններն են.
 • Մի շարք արժեքավոր, փոքրածավալ, հազվագյուտ և անհետացող դեղատու, եթերայուղատու, ներկատու և ծառաթփային մշակաբույսերի հիդրոպոնիկ աճեցման գիտական հիմունքների և արտադրության կենսատեխնոլոգիայի մշակում:
 • Ուսումնասիրվող մշակաբույսերի ֆիզիոլոգիական /ջրային ռեժիմ, ֆոտոսինթեզի և տրանսպիրացիայի ինտենսիվություն և արդյունավետություն, ֆոտոսինթեզող գունանյութերի պարունակություն և այլն/, կենսաքիմիական և դեղաքիմիական /կենսաբանորեն ակտիվ և երկրորդային ծագում ունեցող միացությունների կենսասինթեզը և այլն/ և ռադիոքիմիական /բնական և արհեստական ռադիոնուկլիդների ու ծանր մետաղների պարունակություն/ և այլ առանձնահատկությունների համակողմանի ուսումնասիրում անհող մշակույթի պայմաններում:
 • Միկրոկլոնալ և հիդրոպոնիկ համակցված եղանակով գյուղատնտեսական և այլ արժեքավոր բույսերի /հինա, բասմա, մեխակ, խորդենի, լոշտակ/ տնկանյութի արտադրության կենսատեխնոլոգիաների մշակում:
 • Պոլիմերային թաղանթի /,ջրաշիթային հիդրոպոնիկա,/ կիրառմամբ նոր համակարգի մշակում, որն առաջին անգամ է օգտագործվում հիդրոպոնիկայում և 5-6 անգամ էժանացնում է 1 հա հիդրոպոնիկումի կառուցման ծախսերը:
 • Արժեքավոր ադապտագեն հատկություններով օժտված, հազվագյուտ և անհետացող դեղաբույսերի Հայաստան ներմուծման և հիդրոպոնիկայի պայմաններում ուսումնասիրման աշխատանքներ:

 • Հիմնական արդյունքներ

  Մշակված և պատրաստ են ներդրման մի շարք /շուրջ 40/ թանկարժեք և փոքրատոննաժ մշակաբույսերի անհող արտադրության կենսատեխնոլոգիաները, համակող¬անիորեն հետազոտված են նրանց արդյունավետության բարձրացման ֆիզիոլոգա-կենսաքիմիական և ագրոքիմիական հիմունքները, դուրս են բերվել որոշ դեղատու /առյուծագի, երիցուկ, կատվալեզու և այլն/, եթերայուղատու /դաղձ, կիտրոնային սորգո և այլն/ և ներկատու /հինա,բասմա/ մշակաբույսերի արդյունավետության մաթեմատիկական մոդելները: Բազմամյա ուսումնասիրությունները ապացուցել են արմատային սնուցման և արտաքին միջավայրի գործոնների կագավորվող պայմաններում բույսերի հիդրոպոնիկ արտադրության բարձր արդյունավետությունը: Ջրի, սննդանյութերի և օդի օպտիմալ և միաժամանակյա անխափան մատակարարման պայմաններում բույսերում տեղի են ունենում որոշ ֆիզիոլոգա-անատոմիական և կենսաքիմիական փոփոխություններ, մեծանում է ֆոտոսինթեզի արդյունավետությունը, ֆոտոսինթետիկ գունանյութերի, վիտամինների, եթերայուղերի, ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի պարունակությունը: Այս նոր պայմաններում հիդրոպոնիկ բույսերը աչքի են ընկնում բարձր արդյունավետությամբ՝ էկոլոգիապես մաքուր ու որակյալ բուսահումքի կուտակմամբ, սովորական երկրագործության համեմատությամբ միավոր մակերեսից 3-5 անգամ ավելանում է նրանց բերքատվությունը, զգալիորեն /40-50%/ կրճատվում է ջրի և աշխատանքային ծախսերը 1տ բերքի վրա, մեծանում է արեգակնային էներգիայի օգտակար գործողության գործակիցը /ՕԳԳ/, իսպառ վերանում են ծանր և աշխատատար մի շարք աշխատանքներ:

  Միջազգային գործունեություն

  Ինստիտուտը միջազգային լայն կապերի մեջ է “Բույսերի անհող մշակույթի միջազգային միության” /Հոլանդիա/, Ամերիկայի հիդրոպոնիկայի միության, ԱՄՆ Գյուղատնտեսության նախարարության Գյուղատնտեսական հետազոտական սերվիզի, Ազգային կլոնալ սաղմնապլազմային շտեմարանի, “Այգեգործական գիտությունների միջազգային միության” /Բելգիա/, Եվրոպայի բանջարեղենի հետազոտության և մշակումների կենտրոնի /Բելգիա/, Այգեգործության տեսչության Բեռլինի Հումբոլդի համալսարանի, Մյունխենի տեխնիկական և Արգենտինայի պետական բժշկական համալսարանների, Իսրայելի Տեխնոլոգիական քոլեջի, ՌԴ ԳԱ Բույսերի ֆիզիոլոգիայի /Մոսկվա/, Բույսերի ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի /ք. Իրկուտսկ/, Պարազիտոլոգիայի, Դեղատու և արոմատիկ բույսերի, Ագրոֆիզիկայի, Սիմֆերոպոլի Եթերայուղատու և դեղատու բույսերի, Տաջիկստանի Բույսերի ֆիզիոլոգիայի և գենետիկայի ինստիտուտների, Իրկուտսկի Բուսաբանական այգու հետ և այլն:

  Հավելյալ տեղեկություններ

  Ինստիտուտի Էջմիածնի գիտա-արդյունաբերական հիդրոպոնիկական բազայի հիման վրա ստեղծվել է ,,Դարման,, ՍՊԸ-ն, որտեղ ներդրվում են ինստիտուտում մշակված հիդրոպոնիկ կենսատեխնոլոգիաները՝ թանկարժեք, հազվագյուտ և մեծ պահանջարկ ունեցող դեղատու, եթերայուղատու, ներկատու, տեխնիկական և այլ մշակաբույսերի անհող արտադրության ուղղությամբ: Տարեկան արտադրական հզորությունը` չոր բուսահումքի հաշվով, կազմում է շուրջ 40-50 տոննա: Դ ե ղ ա բ ու յ ս ե ր ա/ բուժիչ թեյեր /դաղձ բժշկական-Mentha L., կատվադաղձ-Nepeta L., պատրինջ-Melissa L. և այլն/, տարեկան 40-50 տ` չոր դեղահումքի հաշվով; բ/ թուրմեր /առյուծագի-Leonorus L., կատվալեզու-Bidens L., եղեսպակ-Salvia L. և այլն/, տարեկան 30-40 տ` չոր դեղահումքի հաշվով; գ/ դեղահյութեր /կալանխոե-Kalanchoe Lam., ալոէ- Aloe Mill. և այլն/, տարեկան 200-250 տ` վերերկրյա թարմ զանգվածի հաշվով: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն /պատվերի ձևով/ ՀՀ Առողջապահության նախարարության հետ: Բ ու ր ու մ ն ա վ ե տ և հ ա մ ե մ ու ն ք ա յ ի ն բ ու յ ս ե ր /կիտրոնային սորգո-Cymbopogon citratus Stapf., անիս-Pimpinella anisum L., քեմոն-Foeniculum vulgare Mill., բուրումնավետ ռեհան-Ocimum basilicum L., կիտրոնային ռեհան-Ocimum basilicum Hochst. var. citroli, համեմ-Coriandrum L., ծիթրոն-Satureja L. և այլն/, տարեկան 40-50 տ` չոր հումքի հաշվով: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն /պատվերի ձևով /ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության /սննդարդյունաբերության վարչության/ հետ: Ն ե ր կ ա տ ու բ ու յ ս ե ր /հինա-Lawsonia L. և բասմա-Indigofera/, տարեկան 8-10 տ` չոր տերևի /տերևափոշու/ հաշվով: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն /պատվերի ձևով/ ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության հետ: Ծ ա ռ ա թ փ ա տ ե ս ա կ ն ե ր ի տ ն կ ի ն ե ր ա/ ծառատեսակներ /կաղնի-Quercus L., սոսի-Platanus L., գլեդիչիա-Gleditschia L., կենսածառ-Thuja L., սոճի-Pinus L. և այլն/` 200000 – 800000 հատ, 2-3 տարվա ընթացքում; բ/ թփատեսակներ /սրնգենի-Ligustrum L., ճապկի-Cornus L., ասպիրակ-Spiraea L., ֆորզիցիա-Forsythia L., հասմիկ-Jasminum L. և այլն/` տարեկան 1,2 – 2,0 մլն հատ: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն /պատվերի ձևով/ ՀՀ Բնապահպանության նախարարության հետ: Խ ա ղ ո ղ ի ա ր մ ա տ ա կ ա լ ն ե ր /այդ թվում` նաև հազվագյուտ և դժվար արմատակալվող սորտերի/` տարեկան 700 000 - 800 000 հատ: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն /պատվերի ձևով/ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության հետ: Գ ա յ լ ո ւ կ – Humulus L./ տեղական, ամերիկյան և գերմանական սորտեր /տարեկան 25-30 տ` չոր կոների հաշվով: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն /պատվերի ձևով/ “Երևանյան գարեջուր” ՓԲԸ և ”Աբովյանի գարեջրագործարան” ԲԲԸ հետ: Հ ի դ ր ո պ ո ն ի կ տ ի պ ա յ ի ն /մ ո դ ու լ ա յ ի ն/ տ ն տ ե ս ու թ յ ա ն կ ազ մ ա կ ե ր պ ու մ /10հա մակերեսով/ Արարատյան դաշտի աղուտ, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտում չօգտագործվող այլ հողատարածքների վրա /քարքարուտներ, ավազուտներ, բաց հանքեր և այլն/` պտղատու ծառատեսակների /դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի և այլն/ անհող աճեցման նպատակով, ինստիտուտում մշակված նորագույն` ջրաշիթային հիդրոպոնիկայի եղանակով: Այս ոլորտում ակնկալում ենք հանագործակցություն ՀՀ Գյուղատնտեսության և Բնապահպանության նախարարությունների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների ու ֆերմերների հետ:

  Նորություններ


  ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքը և Երևանի պետական համալսարանը 2016 թ. հուլիսի 15-16-ին Երևանում կազմակերպում են գիտաժողով` "Հայոց պետականության քառորդ դարը" խորագրով


  Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության երկրներում գիտահետազոտական համագործակցությունը խթանող ավելի արագագործ ինտերնետ տրամադրելու նոր EaPConnect նախագիծ


  Աղետալի երկրաշարժ Նեպալում և հարևան երկրներում


  7ՇԾ ener2i նախագիծը հրավիրում է Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկություններին մասնակցելու Ինովացիոն վաուչերների մրցույթին: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն փոքր և միջին ձեռնարկությունները, որոնց գործունեությունը կապված է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ոլորտում նորարարության կամ իր սեփական էներգետիկ արդյունավետության բարելավման հետ


  7-րդ Շրջանակային ծրագրի IncoNet EaP նախագծի շրջանակներում հայտարարվել է "Twinning Grants" մրցույթը, որի նպատակն է ամրապնդել գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունը ԵՄ և Արևելյան գործընկերության երկրների գիտական խմբերի միջև Առողջապահության, կլիմայի փոփոխությունների և էներգետիկայի ոլորտներում` ԵՄ ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 ծրագրին համատեղ նախագծերի առաջարկներ ներկայացնելու նպատակով (http://h2020.sci.am/news/17.htm)


  Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտության զարգացման հիմնադրամը (ՀՀ ԳԱԱ ԳԶՀ) հայտարարում է "Լավագույն միջդիսցիպլինար գիտական աշխատանք-2016" մրցույթ  Այս կայքը հաճախել են 3562606 անգամ սկսած 01.01.2005


  ipv6 ready

  Վերջին թարմացումը` 17:05:48 12/02/2016

  Site is supported by Academical Scientific Network of Armenia, 1998-2016. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am(New)