add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
May 25, 2017
General
General page
About Academy
Organizations
Presidium Members
Members
SD Foundation
AAFFAS
Contacts
Information
Conferences
Announcements archive
Publications in Press archive
News
Documents
Photogallery
Anniversaries
Publications
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Web Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET-AM - NAS RA Computer Network
Fundamental Scientific Library
International Scientific Educational Center of NAS RA
Armenia
Review of Armenia


"Gitutyun" newspaper
N306
May 2017







News

12.05.2017

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան և Հայ-ռուսական համալսարանը խորացնում են գիտատեխնիկական համագործակցությունը

    Սույն թվականի մայիսի 12-ին` ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, քննարկվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի և Հայ-ռուսական համալսարանի գիտական, գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական համագործակցության հեռանկարները և առաջնահերթությունները:
     ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ողջունելով համագործակցության նախաձեռնությունը,  ասաց. «Այս համագործակցությունը շատ կարևոր է և դրական հետևանք պետք է ունենա: Նախորդ տարիներից ունենք համատեղ համագործակցության ծրագրեր, որոնց արդյունքները դրական են: Հիմա այդ բոլորին ավելացել է մի նոր հնարավորություն, որը ճիշտ օգտագործելով, կնպաստենք  Հայաստանի մակարդակի և հեղինակության բարձրացմանը»:

20170512-3.jpg
     Քննարկվեցին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բժշկական կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիաների, ֆիզիկայի և քիմիայի, նանոտեխնոլոգիաների, մեխանիկայի և հնագիտության գիտական բնագավառներում համատեղ հետազոտությունների հնարավորությունները: 
     Առաջարկություն եղավ համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր մշակել բարձրակարգ կադրերի պատրաստման համար:

12.05.2017թ.
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական ծառայություն

Announcements


In the framework of IncoNet EaP Plus project National Academy of Sciences of RA announces call for networking grants for participation in Brokerage Events related to Horizon2020 as well as in Preparatory Meetings for the development of concrete project proposals for selected thematic calls within H2020


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 15th of June, 2017, in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


In the framework of EU H2020 Black Sea Horizon project the National Academy of Sciences of Armenia announces a call for participation in BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities, to be held on 10-12 July, 2017 in Yerevan


On 18-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Byurakan Astrophysical Observatory after V.A. Ambartsumian of NAS RA organize International Symposium "Star formation and star formation regions" in Byurakan. For more information see: http://www.bao.am


On 19-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and the Institute for Physical Research of NAS RA organize


On 25-28 September, 2017, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes 11th International Conference on "Computer Science and Information Technologies - CSIT-2017" (Yerevan, Armenia). For more information see: http://www.csit.am


On 25-29 September, 2017, the V International Conference on "Chemistry and Chemical Technologies" will be held in Yerevan, organized by the M.G. Manvelyan Institute of General and Inorganic Chemistry NAS RA and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA


In September, 2017, the Institute of Molecular Biology NAS RA organizes the International Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions: Immunogenomics”


On 2-6 October, 2017, the Institute of Mechanics of NAS RA, Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, National Committee on Theoretical and Applied Mechanics of Armenia, Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, National University of Architecture and Construction of Armenia, Goris State University organize 5th International Conference on "Topical problems of Continuum Mechanics" (Goris, Armenia).For more information see http://www.mechins.sci.am


On 3-7 October, 2017 the V Symposium of Armenian Chemical Society (with international participation) "Actual Problems of Fundamental and Applied Chemistry" ArmCS-5 will be held in Yerevan, organized by the Armenian Chemical Society and Scientific Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry


Publications in Press

Генетическая Предрасположенность Не Приговор
Интервью с директором Института молекулярной биологии НАН РА Арсеном Аракеляном
golosarmenii.am
12.04.2017






This site has been visited
1 211 010
times since 01.01.2005


ipv6 ready


Last Update: 12:11:33 23/05/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am