add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
April 23, 2017
General
General page
About Academy
Organizations
Presidium Members
Members
SD Foundation
AAFFAS
Contacts
Information
Conferences
Announcements archive
Publications in Press archive
News
Documents
Photogallery
Anniversaries
Publications
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Web Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET-AM - NAS RA Computer Network
Fundamental Scientific Library
International Scientific Educational Center of NAS RA
Armenia
Review of Armenia


"Gitutyun" newspaper
N305
April 2017News

05.04.2017

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում վերընտրվեց Վահրամ Հակոբյանը

    ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում վերընտրվեց ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահրամ Հակոբյանը: Վահրամ Հակոբյանը ծնվել է 1954 թվականի  հունվարի 10-ին: Գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետը: Պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսությունը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտում:

20170504-1.jpg

    Վահրամ Հակոբյանի գիտական գործունեության ուղղություններն են`
- առաձգականության տեսություն` կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրներ
- անհամասեռ ծերացող սողքի տեսություն` բարակապատ էլեմենտներից ուժի փոխանցումը մասիվ մարմիններին
- քայքայման մեխանիկա` մասիվ մարմիններում միաժամանակ գործող լարումների տարբեր տիպի կուտակիչների փոխազդեցությունը:
    Վահրամ Հակոբյանը 94 գիտական հոդվածների, երկու մենագրության և մեկ ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ է:

05.04.2017թ.
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական ծառայություն

Announcements


In the framework of IncoNet EaP Plus project National Academy of Sciences of RA announces call for networking grants for participation in Brokerage Events related to Horizon2020 as well as in Preparatory Meetings for the development of concrete project proposals for selected thematic calls within H2020


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 5th of May, 2017, in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


On 18-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Byurakan Astrophysical Observatory after V.A. Ambartsumian of NAS RA organize International Symposium "Star formation and star formation regions" in Byurakan. For more information see: http://www.bao.am


On 19-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and the Institute for Physical Research of NAS RA organize


On 25-28 September, 2017, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes 11th International Conference on "Computer Science and Information Technologies - CSIT-2017" (Yerevan, Armenia). For more information see: http://www.csit.am


On 25-29 September, 2017, the V International Conference on "Chemistry and Chemical Technologies" will be held in Yerevan, organized by the M.G. Manvelyan Institute of General and Inorganic Chemistry NAS RA and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA


In September, 2017, the Institute of Molecular Biology NAS RA organizes the International Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions: Immunogenomics”


Publications in Press

This site has been visited
1 184 720
times since 01.01.2005


ipv6 ready


Last Update: 14:23:32 20/04/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am