add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 20172011

 • On the 16-18 February, 2011, Department of Physics and astrophysics of NAS RA organizes Hearings «Laser Physics technology, engineering, technics”

 • In March, 2011, Institute of Literature after M.Abeghian of NAS RA, Writers’ Union of the RA, Yerevan State University organize Conference “Vahan Teryan and European symbolism and traditions” (litinst@sci.am)

 • In April, 2011, Divisions of NAS RA organize Annual General Meetings

 • On the 20-21 April, 2011, The Armenian Museum-Institute of Genocide organizes International Conference “Armenian Genocide and Scandinavian response” (director@genocide-museum.am)

 • In May, 2011, Institute of Oriental Studies of NAS RA organizes International Conference “Actual Problems of History of Turkey”. For more information see: http://orient.sci.am

 • In May, 2011, Institute of Language after H.Adjarian of NAS RA organizes Scientific Session devoted to the 135th anniversary of H.Acharyan (instlingv@sci.am)

 • On the 27-30 June, 2011, Institute of Biochemistry after H.Buniatian of NAS RA organizes International Conference of young scientists. For more information see: http://aab.sci.am

 • In June, 2011, Institute of History of NAS RA organizes XXXII Scientific Conference of the Council of young researchers of the Institute of History of NAS RA (history@sci.am)

 • In June, 2011, Institute of Economics of NAS RA organizes Republican Scientific Session “Social and economic development issues of the RA” (nas_ie@sci.am)

 • In July, 2011, Department of Physics and astrophysics of NAS RA and Byurakan Astrophysical Observatory after V.A. Ambartsumian of NAS RA organize regional seminar on ”Relativistic astrophysics”. For more information see: http://www.bao.am

 • In July, 2011, Institute of Oriental Studies of NAS RA organizes XXXII Scientific Conference of Young Orientalists. For more information see: http://orient.sci.am/

 • On the 10-17 July, 2011, Institute of Central Economics and Mathematics of Russian Academy of Sciences, Institute of Mathematics of NAS RA, Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA, Yerevan State University and Artsakh State University organize International Conference “Dynamic systems, nonlinear analysis and their applications”. For more information see: www.matharmconf2011.ru

 • On the 4-7 October, 2011, Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A.Nazarov NAS RA organize International Conference dedicated to 50 years of foundation of Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A.Nazarov NAS RA (iges@shirak.am, As_iges@shirak.am)

 • On the 10-17 September, 2011, Yerevan State University and Institute of Mathematics of NAS RA organize Vth International Conference “Harmonic Analysis and Approximations”. For more information see: http://math.sci.am/conference/sept2011/conf.html

 • On the 26-30 September, 2011, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes VIII International Conference on “Computer Science and Information Technologies - CSIT-2011”. For more information see: http://iiap.sci.am

 • On the 26-29 of September, 2011, Scientific center of zoology and hydroecology NAS RA and American university of Armenia organizes an international scientific conference «Biological diversity and conservation problems of the fauna of the Caucasus»

 • In September, 2011, Institute of History of NAS RA, Yerevan State University, Mkhitarits Congregation organize International Conference dedicated 200th foundation Mkhitarits Congregation (Austria)(history@sci.am)

 • In September, 2011, Insitute of Linguistics after R.Acharian of NAS RA organizes Republican Scientific Session of young linguists (instlingv@sci.am)

 • In September, 2011, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Institute of Physical Researches of NAS RA organize International Symposium on Optics and its Applications. For more information see: http://www.ipr.sci.am

 • On September 19-24, 2011, Institute of Mechanics of NAS RA, Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, Goris State University organize VII International Conference “The Problems of Dynamics of Interaction of Deformable Media”. For more information see: http://www.mechins.sci.am

 • In September-October, 2011, Scientific and Production Center “Armbiotechnology”, NAS of RA (Center of Microbiology and Microbial Depository, NAS of RA) organizes Round table: “Creation of scientific and technological basis for development of high efficient technology of leaching of nonferrous and precious metals from complex materials by application of immobilized biomass of ferrooxidizing bacteria (within the application submitted by the target program, an innovative collaboration of the CIS)(microbio@sci.am, lmark@sci.am)

 • In September-October, 2011, Institute of Molecular Biology NAS RA organizes International Young Scientists Conference “Perspectives for Development of Molecular and Cellular Biology – 3”. For more information see: http://molbiol.sci.am

 • On the 16-17 October, 2011, Department of Physics and astrophysics of NAS RA Institute of Applied problems of Physics of NAS RA organize Travelling School of young scientists named after G.A. Askaryan. For more information see: URL: www.iapp.am

 • On the 3-5 October, 2011, Institute of Biochemistry after H.Buniatian of NAS RA organize International Conference dedicated to the 50-anniversary of Institute Biochemistry after H.Buniatian of NAS RA. For more information see: http://aab.sci.am

 • On the 11-14 October, 2011, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Institute of Physical Researches of NAS RA organize International Conference “Laser Physics-2011”. For more information see: http://www.ipr.sci.am

 • In October, 2011, Russian-Armenian (Slavonic) University and Institute of Molecular Biology NAS RA organize International Conference "Biotechnology and Health - 5”. For more information see: http://molbiol.sci.am

 • In October, 2011, Institute of Physiology after L.Orbeli organizes School of young scientists on neurosciences. For more information see: www.physiol.sci.am

 • On 18-22 October, 2011, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Institute of Applied Problems of Physics of NAS RA organize International Conference “Electrons, Positrons, Neutrons and X-Rays Scattering Under External Influences – 2011”. For more information see: www.iapp.am

 • In October, 2011, Institute of Literature after M.Abeghian of NAS RA organizes Conference “Armenian book and Armenian literature” devoted to the 500th anniversary of Armenian printing (litinst@sci.am)

 • In October, 2011, Institute of Arts of NAS RA оrganizes The Sixth Scientific Conferece of Young Armenian Art Critics (instart@sci.am)

 • In November, 2011, Shirak Centre for Armenian Researches of NAS RA organizes Symposium-Exhibition devoted to the 1050-anniversary of declaration by capital Ani of Armenia (hkentron@mail.ru)

 • In November, 2011, Division of Mathematical and Technical Scienses organizes General Meeting

  Previous years:
  Conferences 2016
  Conferences 2015
  Conferences 2014
  Conferences 2013
  Conferences 2012
  Conferences 2011
  Conferences 2010
  Conferences 2009
  Conferences 2008
  Conferences 2007
 • News


  Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


  ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


  On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


  On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


  On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017  Publications in Press

  This site has been visited
  2 094 016
  times since 01.01.2005


  ipv6 ready

  Last Update: 14:50:27 20/02/2017

  Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am