add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 20172010

 • On 25-26 February, Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA organize XV Republican Scientific Conference "Ancient Culture of Armenia"

 • On 20-21 April, Institutes of History, Oriental Studies, Language, Literature and Museum Institute of Genocide of NAS RA organize Scientific Conference dedicated to the 95th year of Armenian Genocide

 • On 3-4 May, Institute of Language after H. Adjarian of NAS RA organize Scientific session "Djahukian readings" dedicated to the 90th anniversary of academician Gevork Djahukian

 • On 27-28 May, Institute of History of NAS RA organize XXXI Scientific Conference of the Council of young researchers of the Institute of History of NAS RA

 • On 26-27 May, Institute of Economics after M.Kotanjan of NAS RAS organizes Republican Conference "Social and economic development issues of the RA. The problems of stabilization and devolopment". For more information see: http://economics.sci.am/

 • On May, Institute of Molecular Biology of NAS RA organize The Young Scientists International Conference "Perspective of Development of Molecular and Cellular Biology -2" For more information see: http://molbiol.sci.am/

 • On 13-17 September, Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of NAS RA organize II International Conference "Chemistry and Chemical Technologies"

 • The Second International Conference "BIOPHARMA 2010: From Science to Industry", will take place on 17-20 May in Yerevan. For details see:www.insuran.net
  The Opening is on 17 of May at 10.00 in Presidium of NAS RA.
  Founders: Pushchino Research Center of Russian Academy of Sciences ; Biotech Pilot Plant of Shemyakin-Ovchinnikov Academy of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences(BPP IBCH RAS), RF; M.V.Lomonosov Moscow state academy of the fine chemical technology, RF; H.Buniatyan Institute of Biochemistry NAS,RA; Scientific Center of Drug and Medical Technologies Expertise of Ministry of Health, RA; GH BioQuenta Consulting e.U., Austria; PHARMBIOTECH Invest Ltd., RF.


 • On 29-30 July, Institutes of History and Oriental Studies of NAS RA organize Scientific Conference dedicated to the 90th Anniversary of Sеvres Treaty

 • On 20-21 July, Institute of Oriental Studies of NAS RA organize "XXXI Scientific Conference of Young Orientalists"

 • On 22-27 August, Scientific-Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry of NAS RA organize 8th International Conference on "Low Temperature Chemistry"

 • On 6-9 September, Institute of Botany of NAS RA organize The International Symposium, dedicated to the "100-th anniversary of outstanding scientist, academician A.L. Takhtajyan"

 • On 6-27 September, Byurakan Astrophysical Observatory after V. Ambartsumian of NAS RA organize a Republican Conference "The third International School of the young astrophysics". For more information see: http: //www.bao.am/

 • On September, Institute of Mathematics of NAS RA and Steklov Mathematical Institute of the RAS organize the Third Russian-Armenian workshop on "Mathematical physics, complex analysis and related topics". For more information see: http://math.sci.am/

 • On September, Institute of Geological Sciences of NAS RA organize International Conference "Contemporary Problems and Development of Geology in Armenia", dedicated to 75 years of foundation of Institute of Geological Sciences of NAS RA

 • On 23-26 September, Institute of Radiophysics and Electronics of NAS RA organize an International Conference "Microwave and THz technique and applications in biomedicine, remound sensing and radar technologies". For more information see: http://www.irphe.am/

 • On 28-30 September, Byurakan Astrophysical Observatory after V. Ambartsumian of NAS RA organize aa International Conference "Astrophysics as the world inheritance" dedicated to the 1400th anniversary of Anania Shirakatsi. For more information see: http://www.bao.am/

 • On September-October, Institute of Mechanics of NAS RA, Armenian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, Institute for Problems in Mechanics of Russian Academy of Sciences organize International Conference "Topical problems of Continuum Mechanics"

 • On 4-6 October, Center of Microbiology and Microbial Depository, of NAS RA organize The Inernational Сonference "Extremophilic microorganisms: ecology, role in nature and application". For more information see: http://microbio-caucasus.lbl.gov/

 • On 12-15 October 2010 Institute of Physical Researches of NAS RA organize an International Conference "Laser Physics-2010". For more information see: http://www.ipr.sci.am/

 • On October, The Institute of Molecular Biology of NAS RA and Russian-Armenian (Slavonic) University organize The International Conference "Biotechnology & Health - 4". For more information see: http://molbiol.sci.am/

 • On October, Armenian Chemical Society organize 2nd Conference of Armenian Chemical Society "New Materials and New Chemical Processes"

 • On 15 October, Institute of literature after M.Abeghian of NAS RA organize Republican Conference "International responses of Avetik Isahakyan's poem - Abu Lala-Mahari"

 • On 8-10 October, Shirak's Research Centre for Armenian Studies of NAS RA organize the 8th International Conference - The historical-cultural heritage of Shirak

 • On 14-16 April Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA, American University of Armenia, Institute for Experimental Mathematics, University of Duisburg-Essen, St.Peterburg Politechnical State University, St-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation organize Armenia-Germany-Russia workshop on "Applications of Information Theory, Coding and Security". For details see: http://ipia.sci.am/web/WAITSC2010.htm

 • On 4-8 october Armenian Chemical Society organizes II Conference "New Materials and Processes"

 • IncoNet EECA Information & Brokerage Event on FP7 Environment (Including climate change) will be held in Yerevan on October 7-8, 2010. For more information please visit the event website: http://be.sci.am/

  Previous years:
  Conferences 2016
  Conferences 2015
  Conferences 2014
  Conferences 2013
  Conferences 2012
  Conferences 2011
  Conferences 2010
  Conferences 2009
  Conferences 2008
  Conferences 2007
 • News


  Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


  ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


  On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


  On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


  On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


  The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017  Publications in Press

  This site has been visited
  2 094 034
  times since 01.01.2005


  ipv6 ready

  Last Update: 14:50:27 20/02/2017

  Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am